Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft afgelopen weekend laten weten dat ze de regering gaat voorstellen om het systeem van tijdelijke werkloosheid door Corona zelfs te verlengen tot 1 september. Bedoeling is uiteraard om ontslagen te vermijden.

Kan ik ontslagen omwille van economische redenen? 

Medewerkers ontslagen omwille van terugval omzet, verlies klanten, financiële problemen,… tijdens deze Coronacrisis is duidelijk een ontslag omwille van economische redenen.

Waar moet ik rekening mee houden?

1. Ook voor een ontslag omwille van economische redenen zal je de medewerker een opzegtermijn moeten laten presteren of een opzegvergoeding uitbetalen conform de algemene ontslagregelgeving van de arbeidsovereenkomstenwet. Je wordt hier dus niet financieel vrijgesteld!.

Bij het presteren van de opzegtermijn zal de werkgever de ontslagbrief per aangetekend schrijven (ten laatste op woensdag versturen) of via deurwaarder moeten bezorgen aan de werknemer, dan vat de opzegtermijn aan op de volgende maandag. De medewerker heeft recht op 2 halve dagen sollicitatieverlof per week. De werkgever kan mits een goedkeuring van de werknemer, deze vrijstellen van prestaties en maandelijks zijn loon blijven uitbetalen tot het einde van de opzegtermijn. Hierdoor kan de werkgever de ontslagkosten spreiden.

Indien er geen werk meer is, zal de werkgever genoodzaakt zijn om een verbrekingsvergoeding te betalen die overeenstemt met de opzegtermijn.

2. Pas op voor bedrijven met meer dan 20 werknemers voor collectief ontslag!

Zodra volgende ondernemingen aan x aantal ontslagen omwille van economische redenen binnen een termijn van 60 dagen komen vallen ze onder het toepassingsgebied van collectief ontslag.

ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld meer dan 20 en minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld

10 ontslagen zijn omwille van economische redenen

ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld tenminste 100 en minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10 % van het aantal werknemers ontslagen zijn omwille van economische redenen

ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Minimum 30 werknemers ontslagen worden omwille van economische redenen


Wanneer de reglementering van collectief ontslag op je bedrijf van toepassing is moet je volgende regels volgen (dit is een summiere samenvatting):

  • De werkgever moet eerst zijn intentie tot ontslag meedelen aan ofwel de ondernemingsraad, indien geen ondernemingsraad de vakbondsafvaardiging, indien geen vakbondsafvaardiging het CPBW, indien geen CPBW de werknemers.
  • De werkgever informeert eveneens de directeur van de sub regionale tewerkstellingsdienst
  • De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/comité voor preventie en bescherming op het werk/werknemers) raadplegen over de mogelijkheden om het collectief ontslag te voorkomen of te verminderen en over de mogelijkheid om de gevolgen van de ontslagen te verzachten (sociale begeleidingsmaatregelen met het oog op de herplaatsing of de omscholing van de ontslagen werknemers). De werknemersvertegenwoordigers kunnen vragen stellen, voorstellen doen of bemerkingen maken.
  • De werkgever onderzoekt al de vragen, voorstellen of bemerkingen van de werknemers.
  • Nadat de vertegenwoordigers zijn geraadpleegd zal het voornemen tot collectief ontslag betekend moeten worden aan verschillende partijen.
  • Werknemers en hun vertegenwoordigers beschikken over de mogelijkheid om de naleving van de informatie en raadplegingsprocedure te betwisten. Deze periode duurt 30 dagen en tijdens deze periode mag de werkgever niet overgaan tot ontslag!
  • Om de ontslagen werknemers te begeleiden moet een tewerkstellingscel opgericht worden die hen helpt met het zoeken naar een nieuwe job.
  • Daarnaast is de werkgever verplicht een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers waarop dit collectief ontslag betrekking heeft. Deze vergoeding heeft tot doel de gevolgen van het collectief ontslag enigszins te verzachten.

Het niet naleven van deze procedure kan zware financiële consequenties hebben voor de werkgever. De werknemers kunnen naar de rechtbank stappen en de rechter zal oordelen dat het ontslag nooit heeft plaatsgevonden. Hierdoor zal de werkgever het loon moeten blijven doorbetalen tot aan de uitspraak en een verbrekingsvergoeding moeten uitbetalen aan de werknemer of de werknemer terug indienst moeten nemen.

Wanneer je onder de regelgeving van collectief ontslag valt, is het noodzakelijk om je te laten bijstaan door een jurist of advocaat om claims te vermijden.

3. Vergeet niet dat je ook bij economische werkloosheid het ontslag moet motiveren.  De werkgever moet ieder ontslag van een werknemer langer indienst dan 6 maanden kunnen motiveren. Dit ben je verplicht wanneer de werknemer dit verzoekt (binnen 2 maanden na het ontslag). Je bent verplicht om het ontslag te motiveren, indien je het onvoldoende kan motiveren kan de medewerker naar de rechter stappen en riskeer je een schadevergoeding tussen 3 en 17 weken loon te moeten betalen. Ik veronderstel dat de ontslagmotivering geen probleem kan zijn in deze situatie. Werkgevers waarop de reglementering van collectief ontslag van toepassing is, zijn vrijgesteld van de ontslagmotivering.

Is je bedrijf in slechte papieren? Heb je verlies van omzet en zie je niet onmiddellijk een herstel? Denk je dat je genoodzaakt bent om over te gaan tot ontslag? Aarzel dan niet om me te contacteren via een kennismakingsgesprek. Ik kan je bijstaan zodat je juridisch in orde bent en extra kosten vermijdt.

Wil je up to date blijven van de wetgeving schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief

Heb je nood aan een partner in crime die je bijstaat in deze moeilijke periode, kijk dan hoe ik jou verder kan helpen


Ontslagen in tijden van Corona?

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x