Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Vakantiegeld en vakantierecht 

De dagen waarop een werknemer tijdelijk werkloos is door overmacht tellen normaal gezien niet mee voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Maar de regering maakt voor een beperkte periode een uitzondering voor tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus. De dagen van tijdelijke werkloosheid die vielen of vallen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met arbeidsdagenen bepalen mee het aantal vakantiedagen en het bedrag aan vakantiegeld waarop de werknemers recht hebben. Aangezien de toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona verlengd is tot 31 augustus 2020 of tot 31 december voor specifieke sectoren verwacht ik dat de maatregel eveneens verlengd zal worden, maar vandaag is dit nog niet gebeurd.

Eindejaarspremie

De berekening van de eindejaarspremie wordt bepaald door een sector CAO. In deze CAO wordt ook opgenomen welke dagen gelijkgesteld zijn als gewerkt. Ingeval tijdelijke werkloosheid niet is gelijkgesteld heeft dit invloed op het bedrag van je eindejaarspremie. Je kijkt dus best je sectorafspraken na.

Voorbeeld PC 200 voorziet in zijn sector CAO geen gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gewerkte dag voor de berekening van de eindejaarspremie. Bijgevolg zal de eindejaarspremie lager zijn.

Heeft mijn werknemer nog recht op commissieloon? Ingeval je werknemer/vertegenwoordiger werkt op commissieloon, ben je commissieloon verschuldigd voor ieder aanvaarde order. Het commissieloon dat betrekking heeft op een periode van voor de werkloosheid kan dus gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering. Eveneens voor de orders van klanten tijdens de schorsingsperiode heeft de werknemer recht op commissieloon wanneer dit order voortvloeit uit een rechtstreeks klantencontact van voor de periode van tijdelijke werkloosheid.

Ingeval je maandelijks een voorschot op het commissieloon uitbetaalt en dan herrekent met de verkoopcijfers is het aangewezen om het voorschot enkel voor de gewerkte dagen pro rata uit te betalen. Je komt dit best schriftelijk overeen met je werknemer.

Feestdagen

Iedere werknemer heeft recht op 10 feestdagen, maar wat met de feestdagen die samenvallen met de schorsing tijdelijke werkloosheid Corona? De werknemer behoudt het loon voor feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgen op de aanvang van de overmacht. Is de arbeidsovereenkomst al langer geschorst dan behoudt de werknemer het recht op deze feestdag maar wordt deze dag vergoed door RVA.

Wat met zaterdag 15 augustus? Dit is afhankelijk van de situatie.

1. Het bedrijf heeft de feestdag vastgelegd op een andere datum

2. Of de werknemer mag zelf kiezen wanneer hij deze dag opneemt

=> in beide situaties krijgt de vervangingsdag het karakter van feestdag en wordt er gekeken of deze feestdag binnen de 14 kalenderdagen na aanvang tijdelijke werkloosheid valt of niet.

3. Geen van beide bovenstaande situaties, dan valt de feestdag op maandag 17 augustus. Deze dag krijgt het karakter van feestdag en dus geldt bovenstaande regel.

Wat met ziekte gedurende de schorsing wegens tijdelijke werkloosheid?

Ingeval ziekte en tijdelijke werkloosheid samenvallen dan heeft de werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering omdat hij op dat moment niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Toch heeft de werknemer ook geen recht op gewaarborgd loon. In dit geval valt de werknemer terug op een uitkering van de mutualiteit. Momenteel is deze uitkering tijdelijk verhoogd naar 70%. De werknemer zal in deze situatie zijn getuigschrift moeten bezorgen aan zowel de werkgever als zijn mutualiteit.

Welke impact heeft tijdelijke werkloosheid op de hospitalisatieverzekering?

Aangezien de arbeidsovereenkomst blijft doorlopen blijft de medewerker aangesloten bij de hospitalisatieverzekering.

Wat met pensioenplan en dekking overlijden? Ook hier heeft de regering maatregelen genomen. De pensioenplannen en dekking overlijden blijven doorlopen zonder formaliteiten. Dit wil zeggen dat zowel de werkgeversbijdrage als de werknemersbijdrage aangerekend blijven. De werknemersbijdragen zorgen voor negatief loon, maak hier duidelijke afspraken met de werknemer hoe hij deze gaat terugbetalen. Onder bepaalde voorwaarden kan je van de verzekering betalingsuitstel krijgen, contacteer hiervoor je verzekeringsmakelaar.

De regelgeving voorziet een mogelijkheid om te opteren om het pensioenplan te schorsen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid onder strikte voorwaarden, je makelaar kan je hiermee verder helpen. Het is niet mogelijk om de overlijdensdekking tijdelijk te schorsen.

Tijdelijke werkloosheid tijdens de opzegtermijn.

Hier is heel wat commotie rond geweest. Aanvankelijk schorste de dagen tijdelijke werkloosheid Corona de opzegtermijn niet. Zo konden werkgevers werknemers ontslagen met een opzegtermijn, die niet gepresteerd werd maar wel verderliep onder de vorm van tijdelijke werkloosheid. Zo betaalde ongewild de RVA deze opzegtermijn en had de werknemer ook loonverlies. Op 22 juni is er een wet gepubliceerd die hier een einde aan stelt. Vanaf 22 juni schorsen alle dagen tijdelijke werkloosheid de opzegtermijn. De dagen tijdelijke werkloosheid gedurende opzegtermijnen ingegaan na 1 maart en nog steeds lopen na 22 juni, schorsen pas de opzegtermijn vanaf 22 juni, er is dus geen retroactieve werking van de wet.

Kan de werknemer blijven genieten van de voordelen tijdens de schorsing wegens tijdelijke werkloosheid Corona?

Stel dat de werknemer een firmawagen of een smartphonetoestel ter beschikking krijgt, moet hij/zij deze dan teruggeven? Dit is afhankelijk van welke afspraken je hierover hebt gemaakt. Je neemt best in policies of individuele overeenkomsten  regels op over het einde van het gebruik bij schorsing van de arbeidsovereenkomst. Heb je hier geen concrete afspraken over gemaakt, wordt het moeilijk om deze voordelen tijdelijk stop te zetten.

Heb je hier vragen over aarzel niet om met te contacteren.

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x