13 juli 2020

Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

Je werknemer is langdurig afwezig omwille van een
arbeidsongeval of ongeval in zijn privésfeer.

Wanneer en hoe kan je als werkgever het gewaarborgd loon recupereren?


Een werknemer belt je op om te melden dat hij of zij de komende tijd niet zal kunnen werken omdat hij of zij gekwetst geraakte bij een ongeval. Nadat je geverifieerd hebt hoe het met je medewerker gesteld is, spoken ook de praktische en financiële gevolgen door je hoofd als bedrijfsleider. Wanneer je als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die buiten strijd is omwille van een ongeval, is dat bijzonder onaangenaam. Niet alleen het onverwachte karakter van de afwezigheid van de werknemer in kwestie maakt de situatie vervelend, ook het feit dat je als werkgever gehouden bent om het gewaarborgd loon van de werknemer door te betalen, kan een ongeval een wrange nasmaak geven.


In welke gevallen kan je het gewaarborgd loon recupereren?

Arbeidsongeval

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Wanneer je werknemer een ongeval overkomt op het werk of onderweg van of naar het werk, is deze hiervoor verzekerd. De verzekering dekt lichamelijke schade, vergoedt het gewaarborgd loon aan de werkgever en geeft de werknemer een uitkering van 90% na 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Het enige wat je als werkgever moet doen is het arbeidsongeval binnen de 8 dagen doorgeven aan je verzekering


Privéongeval

Stel dat je werknemer betrokken geraakt in een ongeval tijdens in zijn vrije tijd, dit kan gaan om een verkeersongeval, vallen van een hoogte, ongeval bij sport uitoefening,…. .

Wanneer de werknemer zelf aansprakelijk is voor dit ongeval, is er helaas geen mogelijkheid om het gewaarborgd loon te recupereren. Je kan wel in je arbeidsreglement opnemen dat je geen gewaarborgd loon uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid omwille van ongeval tijdens sportactiviteit waarvoor toeschouwers ingang moeten betalen of waarvoor de werknemer een vergoeding krijgt of ingeval van ongeoorloofd gedrag van de werknemer (bv. ongeval omwille van zwaar dronken toestand).


Het spreekt voor zich dat, indien er een aansprakelijke partij aan te wijzen is voor het ongeval, dat de werkgever het gewaarborgd loon kan recupereren van deze aansprakelijke partij. De werkgever geniet namelijk ook van het principe dat vervat zit in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Kort samengevat stelt dit artikel dat hij die door zijn fout schade veroorzaakt bij een derde, deze schade dient te vergoeden. Bijgevolg wanneer de aansprakelijkheid van de andere betrokken partij is komen vast te staan, kan je als werkgever het gewaarborgd loon verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten dit echter niet, zonde toch?


Welke actie moet je ondernemen?

Om met succes het gewaarborgd loon te recupereren bij de aansprakelijke partij, is het belangrijk dat je beschikt over alle noodzakelijke documenten en informatie.

In het bijzonder denken wij dan aan een aanrijdingsformulier of een scan/kopie ervan.
Dit is immers noodzakelijk om de aansprakelijke partij of diens verzekeraar te kunnen aanspreken.

Verder dient u ook te kunnen aantonen welk verlies u exact heeft geleden.

Ingeval van een gewaarborgd loon is dit eenvoudig aan te tonen door middel van de loonfiche van de werknemer in kwestie samen met een doktersattest dat de afwezigheid van uw medewerker staaft. Met deze documenten toon je aan dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor de financiële schade die je geleden hebt en zal tegenpartij tot betaling bewogen worden.


Kan ik nog bijkomende schade recupereren?

Jouw eis hoeft zich echter niet te beperken tot het louter terugvorderen van het gewaarborgd loon dat je aan de medewerker hebt moeten uitbetalen. Het is immers niet ondenkbaar dat je nog andere financiële gevolgen ondervindt door de afwezigheid van een van je medewerker.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat sanitair installeert en gedurende 3 weken een loodgieter moet missen. De kans is groot dat hierdoor bepaalde opdrachten vertraging zullen oplopen of zelfs niet kunnen worden uitgevoerd en dat men dus inkomsten derft.

Dit vergt naar alle waarschijnlijkheid al wat meer overtuigingskracht bij de aansprakelijke partij om ook deze kosten te vergoeden maar mits het nodige bewijs geleverd wordt, kan dit redelijkerwijze niet geweigerd worden. Alles valt of staat bij het voorleggen van de nodige bewijsstukken.

Als eisende partij moet je het bewijs kunnen leveren van hetgeen je vordert. Het is best mogelijk dat jouw bedrijf een serieus verlies qua opbrengsten lijdt en dat je die wil verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is mogelijks mits je die gederfde inkomsten kan staven. Dit kan je bijvoorbeeld doen door mailverkeer voor te leggen waaruit blijkt dat je bepaalde opdrachten hebt moeten afzeggen. Ook de meerkost voor de tijdelijke aanwerving van een interim werknemer om je opdrachten verder te kunnen uitvoeren, komt bijvoorbeeld ook in aanmerking.

Belangrijke overtuigingsstukken kunnen in dit soort van dossiers zijn: contracten, offertes, facturen van de meerkost, boekhoudkundige stukken, verklaring van de boekhouder…

Helaas is er geen vaste lijst van overtuigingsstukken die je voorlegt en die per definitie leiden tot een volledige vergoeding. Het vergt wat inspanning en soms creativiteit maar dat is tegelijkertijd ook het grote voordeel. Je kan het bewijs van gederfde inkomsten op basis van allerhande documenten leveren, niets is uitgesloten.


Het dossier opstellen vergt enige tijd en moeite, maar mijn partner ISCS kan jou hiermee helpen. ISCS is gespecialiseerd in schadebeheer en kan je vlot ondersteunen bij dergelijke voorvallen. ISCS geeft jou het duwtje in de rug voor een creatieve aanpak om zo jouw uitgaven en verlies tot een minimum te beperken.

Deze blog werd geschreven samen met Tom Coussée, zaakvoerder ISCS en Laura Schats Senior Schadebeheerder.


Haachtsesteenweg 13
1820 Steenokkerzeel
T: +32 16 30 08 80
F: +32 16 50 34 46
E: info@iscs.bePS: Die recuperatie mogelijkheid is er trouwens ook voor jou als zelfstandige. Als je door een ongeval waarbij een derde partij aansprakelijk is, werkonbekwaan wordt, dan kan je het verlies of de meerkost voor je onderneming gaan verhalen.


Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Wil je zelf een geschikte arbeidskracht opleiden? Dan kan je beroep doen op een budgetvriendelijk IBO-contract met de VDAB. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Thuiswerk? Het nieuwe normaal?

Wordt thuiswerk het nieuwe normaal? Voor Corona voerden sommige werkgevers thuiswerk in om werknemers meer flexibiliteit te geven. Ondertussen na 6 maanden geraakt het thuiswerk helemaal ingeburgerd. Maar het nieuwe thuiswerk vergt wel wat veranderingen in de manier van werken en communicatie.

Lees meer

Lopen je werknemers ook gedemotiveerd rond?

Het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag! Veel werknemers geraken gedemotiveerd. Lees hier wat je hieraan als werkgever kan doen.

1 september 2020

Lees meer

Zijn al jouw uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement?

Het is wettelijk verplicht om al je voltijdse uurroosters en deeltijdse variabele uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement. De verplichting om al je deeltijdse uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement is paar jaar geleden weggevallen, maar moeten deze opgenomen worden in het contract.

20 augustus 2020

Lees meer

Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet ik dan gewaarborgd loon betalen?

Valt je werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan betaal je al dan niet gewaarborgd loon afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer ziek is geworden.

4 augustus 2020

Lees meer

Waarom heb ik bij de aanwerving van mijn eerste werknemer een uitgebreide functieomschrijving nodig?

De aanwerving van je eerst werknemer is een grote stap en nieuwe fase in je bedrijf. Bereid je hier goed op voor ! Bij een goede voorbereiding hoort ook een duidelijke functieomschrijving die de basis is voor je vacature. Dit helpt je om gerichter op zoek te gaan naar het juiste profiel.

Lees meer

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren?

In het kader van een betwisting van een ontslag om dringende reden waar de werkgever professionele e-mails van de werknemer gebruikt om de feiten te bewijzen, oordeelde het Hof van Cassatie dat deze bewijzen onterecht waren bekomen omdat de medewerker geen expliciete toestemming had gegeven dat de werkgever zijn mailbox mocht raadplegen of controleren.

Lees meer

Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate?

Ik merk dat de waarde van een arbeidsreglement sterk onderschat wordt door bedrijven. Een arbeidsreglement is ten eerste een wettelijke verplichting, maar daarnaast ook een tool om afspraken, regels en een kader voor de werknemers vast te leggen.

Lees meer

Welke waarden draagt jouw bedrijf?

Ik kom in contact met heel veel KMO’s, bedrijven met één werknemer maar ook grotere bedrijven tot 20 werknemers. En vaak stel ik vast dat de zaakvoerder nog niet heeft nagedacht over welke waarden ze willen uitdragen. Maar ook welke waarden en normen een kandidaat moet hebben alvorens deze in het bedrijf kan starten.

Lees meer

Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over?

Lees meer

Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig?

Je bent niet verplicht om een functieomschrijving per werknemer te hebben, wel moet je duidelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst welke taken de werknemer moet uitvoeren. Toch brengt een functieomschrijving veel helderheid en is ze een basis voor een goede vacature en een verloningsbeleid.

Lees meer

Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau?

Bij de procedure van de sociale verkiezingen moeten de bedrijven binnen paar dagen de lijsten van Dag X uithangen. Dag X heeft exact plaats 90 dagen voor de effectieve stemming en is de officiële aankondiging van de verkiezingen.

Lees meer

Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend?

In deze blog licht ik toe wat de regels zijn betreffende het toekennen van onkostenvergoedingen. En de risico's indien je onkostenvergoeding wordt geherkwalificeerd als verdoken loon door de sociale inspectie

Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur.

Lees meer

Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet!

Vanaf half januari tot aan de bekendmaking van de kandidaten is er tijdens de verkiezingen een “occulte periode”. Tijdens deze periode zijn de kandidaten reeds beschermd tegen ontslag, maar je weet als werkgever niet wie zich kandidaat heeft gesteld. Ik raad je af om gedurende deze periode over te gaan tot ontslag van werknemers, anders kan het je een kostelijke zaak worden.

Lees meer

Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

Ik krijg deze vraag regelmatig van mijn klanten. Hieronder geef ik je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Lees meer

Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”?

Vanaf het moment dat je een bedrijfswagen voorziet voor je werknemer(s) moet je een wagenpark beleid invoeren. Een “car policy” is geen wettelijke verplichting, maar in mijn ogen wel een must. De car policy is een instrument waarin je duidelijk richtlijnen en afspraken maakt met de werknemer.

Lees meer

Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

Als werkgever ben je verplicht om de vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds mee te delen aan je werknemers voor 15 december 2019.

Lees meer

2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte

Vorig weekend verscheen er een artikel in HLN dat de re-integratie procedure voor langdurige zieken die in 2017 werd ingevoerd onder de loop. De re-integratie procedure werd in het leven geroepen om langdurige zieke werknemers terug te integreren bij hun werkgever en om meer voorwaarden op te leggen bij ontslag omwille van medische overmacht.

Lees meer

Uitzendkrachten en sociale verkiezingen

Alle bedrijven in België met minimum 50 werknemers (inclusief uitzendkrachten) zijn verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren. Ook indien er geen vakbond in het bedrijf aanwezig is. Een bedrijf tussen de 50 en 99 werknemers moet de sociale verkiezingen organiseren voor het inrichten van een Comité voor Preventie en Bescherming.

Lees meer

Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken.

Onlangs kwam in de media dat Tabakologen vinden dat het tijd is dat bedrijven maatregelen nemen om rokende werknemers te helpen om te stoppen met roken. Volgens cijfers ligt het ziekteverzuim bij rokers in Vlaanderen 1,5 x hoger tegenover niet rokers. Daarnaast kosten werknemers die rookpauzes nemen gedurende de werktijd bommen geld.

Lees meer

Gratis webinar sociale verkiezingen 2020 Wat moet je weten voor je de verkiezingen opstart!

Maandag 4 november 2019 van 12u tot 13u Graag help ik je om de sociale verkiezingen goed voor te bereiden. Tijdens de Webinar licht ik toe hoe je je moet voorbereiden maar ook hoe de procedure verloopt. Ik geef je tips en maak je attent op valkuilen.

Lees meer

Nog geen actie genomen voor de sociale verkiezingen in mei 2020?

Alle bedrijven in België die minimum 50 werknemers (inclusief uitzendkrachten) zijn verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren. Ook indien er geen vakbond in het bedrijf aanwezig is.

Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen?

Met mijn expertise help ik KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die ik graag doe voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.

Lees meer

Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren?

In mei 2020 zijn duizenden bedrijven in België verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren, om zo de werknemersafvaardiging in hun Comité voor Preventie en Bescherming en Ondernemingsraad te kiezen. De procedure duurt 150 kalenderdagen en vat reeds aan half december 2019.

Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

Ik kreeg een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren.

Lees meer

Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x